Hrací řád platný pro areál tenisového klubu LTC Mladá Boleslav (dále jen areál LTC).
 
Obsah:
 
1. Vstup do areálu LTC je povolen:
a)   členům LTC
b)   hostům v doprovodu člena LTC
c)   nečlenům, kteří mají zaplacenou hodinovou hrací dobu, a jejich hostům
d)   účastníkům soutěží družstev a turnajů jednotlivců a jejich doprovodu
 
2. Chování v tenisovém areálu LTC:
a)   povinností všech osob je zachovávat v areálu normy slušného chování a šetřit majetek LTC
b)   dopravní prostředky se mohou odkládat pouze na určená místa, v žádném případě na dvorce, nebo v šatnovém objektu
c)   skříňky v šatnách je možno používat celosezónně jen po zaplacení poplatku na příslušný rok a přidělení evidenčního čísla. Po ukončení sezóny jsou všichni uživatelé skříněk povinni skříňky vyprázdnit a nechat je odemčené.
d)   šatny jsou určené k převlékání členů klubu a hostů, nikoliv k odkládání cenných věcí. Pro krátkodobé účely je možné si zapůjčit u správce areálu zámek ke skříňce
e)   v celém objektu  tenisového klubu a v prostoru tenisových dvorců je zákaz kouření
f)    do šaten a do klubovny není dovolen vstup v znečištěné obuvi
g)   vstup se zvířaty do šaten a na dvorce není dovolen
h)   všichni členové LTC i hosté jsou povinni respektovat příkazy a rozhodnutí členů výboru, správců dvorců a jiných pověřených osob (např. ředitelů turnajů apod.)
 
3. Akce jiných organizací v areálu LTC:
a)   propůjčení areálu, dvorců či klubovny jiné organizaci, včetně krátkodobého, je možné jen se souhlasem výboru LTC
b)   předávání a zpětné převzetí propůjčené části, provede správce dvorců, nebo osoba k tomu určená výborem LTC
 
4. Hrací podmínky:
a)   hra na dvorcích je povolena členům klubu LTC Mladá Boleslav pouze po splnění všech náležitostí, tj. po zaplacení členských příspěvků s předplatným a po odpracování určeného počtu brigádních hodin, případně po jejich úhradě, nebo po zaplacení členských příspěvků (bez předplatného) a uhrazení příslušného hodinového hracího poplatku
b)   hra členů jiných tenisových klubů bude povolována po individuelním projednání každé žádosti ve výboru LTC (jinak mají statut nečlenů klubu)
c)   členové klubu bez předplatného a nečlenové klubu jsou povinni před nástupem na dvorec zaplatit příslušný hodinový poplatek
d)   hra na dvorcích je povolena pouze ve vhodném sportovním úboru, tenisové obuvi s rovnou podrážkou typu „clay“ (určená pro hru na antuce) nebo „all court“, která nesmí poškozovat povrch tenisového dvorce
e)   při převlékání do sportovního úboru je povinností používat šatny, převlékání na dvorcích není dovoleno
f)    trenérská činnost v  klubu LTC Mladá Boleslav je řízena a koordinována výhradně výborem LTC. Trenérskou činnost na dvorcích a v areálu LTC smí provozovat jen trenéři s platnou smlouvou uzavřenou s výborem LTC
g)   hodina hry trvá 55 minut. Bezpodmínečně po každé hře 5 minut před koncem hodiny hráči uklidí celý kurt včetně zázemí (tzn. ideální polovinu oploceného dvojkurtu od podezdívky k podezdívce) hrablem a síťovačkou nebo kartáčem. Kurt musí být připraven pro nově příchozí vždy v celou hodinu, pokud není předem dohodnuto jinak. Potřebu pokropit kurt zváží, případně provede, příchozí hráč
h)   každý hráč je povinen řídit se pokyny správce klubu
 
5. Hrací rozvrh pro dvorce:
a)   hrací rozvrh se vytváří v rezervačním systému na adrese: http://mbtenis.cz
b)   hrací rozvrh pro závodní dvorce (kurty č.1-4, 9-10), v případě sportovních a ostatních akcí pro všechny dvorce, zadává vedení závodní činnosti v návaznosti na tréninkový plán a program sportovních a ostatních akcí, které jsou schváleny výborem klubu
c)   hrací rozvrh pro rekreační dvorce (kurty č. 5-8) a ostatní neobsazené dvorce je vytvářen v průběhu posledních sedmi dnů před vlastním hracím dnem členy klubu, případně správci klubu, pomocí rezervačního systému, který je popsán na internetové adrese: http:/www.mbtenis.cz/rekreanti.pdf
d)   nečlenové klubu se mohou do hracího rozvrhu zapsat pouze prostřednictvím správců dvorců, kteří určí hrací hodinu a číslo dvorce
e)   pokud není dvorec ve stanovenou hodinu do 10 min. od zahájení hrací hodiny obsazen, je k dispozici správcům pro přidělení ostatním přítomným a dosud nehrajícím hráčům
f)    pokud je obsazen vedlejší dvorec, je povolena na rekreačních dvorcích hra maximálně se čtyřmi míči. S více míči je možné hrát pouze na základě dohody s hráči na sousedním dvorci
g)   pro mistrovská utkání, turnaje a další oficiální akce schválené výborem LTC jsou potřebné dvorce v hracím rozvrhu blokovány. Osoby odpovědné za tyto akce jsou povinni tyto blokace v závislosti na průběh akce uvolnit.
h)   jedinou kompetentní osobou, která rozhoduje o způsobilosti dvorce ke hře je příslušný správce
 
6. Závěrečná ustanovení:
a)   hrací řád pro areál LTC byl projednán a schválen výborem LTC
b)   všechny osoby, kterým bude povoleno využívat zařízení klubu, jsou povinné dodržovat tento hrací řád
c)   každý člen LTC je povinen upozornit výbor klubu na případné nedodržování hracího řádu, popř. poškozování majetku klubu
 
 
     V Mladé Boleslavi dne 10.4.2017                                                         Ing. Jiří  Nezavdal v.r.
                                                                                                      předseda LTC Mladá Boleslav