Vítáme Vás v tenisovém klubu LTC Mladá Boleslav

Tenisový klub, založený v roce 1902, najdete v krásném prostředí lesoparku Štěpánka. Areál s 10 venkovními kurty patří k nejhezčím v České republice. Klub sdružuje okolo 300 členů všech věkových kategorií.
  
 
 

Pozvánka na volební členskou schůzi

Vážení sportovní přátelé, Vážení členové tenisového klubu LTC Mladá Boleslav.

LTC Mladá Boleslav Vás zve na členskou schůzi dne 15.6.2022 od 18:00 hod. v sále kavárny Felicie v Domě kultury v Mladé Boleslavi. V posledních dvou letech se členská schůze nekonala z důvodu nepříznivé pandemické situace. Ve snaze předejít případným omezením vykonávat spolkovou činnost byl zvolen červnový termín, oproti klasickému listopadovému. V letošním roce končí volební období stávajících spolkových orgánů (výboru a kontrolní komise) a bude třeba zvolit do spolkových orgánů nové členy (stávající nebo zcela nové). Z tohoto důvodu Vás žádám, abyste každý pečlivě zvážil svou účast na členské schůzi a zúčastnil se jí, a to nejen pasivně, výkonem hlasovacího práva, ale i aktivně, kandidaturou do spolkových orgánů.

Připomínám známé skutečnosti, že:
- členská schůze (dále ČS) je nejvyšší spolkový orgán
- ČS volí výbor LTC a kontrolní komisi
- právo účasti na ČS má každý člen starší 15 let (v době konání ČS)
- právo být volen do spolkových orgánů má každý člen starší 18 let (v době konání ČS)
- člen LTC může udělit plnou moc jinému členu LTC, tzv. delegátu, který za něj může hlasovat
- jeden delegát může mít max. 4 plné moci k hlasování za 4 jiné členy LTC, celkem může mít delegát 5 hlasů
- aby byla ČS usnášeníschopná, je třeba, aby se jí účastnila více než třetina všech členů starších 15 let
- aby bylo možné přijmout rozhodnutí ČS, je třeba, aby pro rozhodnutí hlasovala nadpoloviční většina přítomných registrovaných hlasů
- v době konání ČS bude kontrolováno oprávnění účasti na ČS, počet hlasů jednotlivých kandidátů dle předložených plných mocí, přijato usnesení o způsobu konání voleb do spolkových orgánů
- kromě voleb do spolkových orgánů budou delegáti seznámeni s informacemi dle programu ČS

Těšíme se na setkání s Vámi!!!

za Výbor LTC MB

Mgr. Jan Bažant, tajemník 

 

Ke stažení:   Pozvánka , plná moc , stanovy.